เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) หรือ Network of Music and Arts of Persons with Disabilities (NMAD) เป็นการรวมตัวของคนพิการที่มีความสามารถและมีความสนใจด้านดนตรี และคนพิการที่เคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมงาน “มหกรรมดนตรี (คนพิการ) วาตาโบชิ แห่งเอเชีย-แปซิฟิก” (Asia-Pacific Wataboshi Music Festival) ศดพ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของคนพิการและทักษะด้านดนตรีให้เต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งนำเสนอความสามารถและผลงานด้านดนตรีของคนพิการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมวงกว้าง เพื่อให้คนพิการมีโอกาสก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพหรือได้รับการยอมรับในฝีมือจากสังคมอย่างแท้จริง เป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการทำอาชีพด้านดนตรีให้กับคนพิการ รวมทั้งสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการอื่นๆ และผู้คนในสังคมได้ โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่การทำงานจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และดำเนินงานด้วยงบประมาณสนับสนุนโครงการจากแหล่งทุนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ศดพ. ได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและนำเสนอความสามารถในด้านดนตรีของคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง จัดกิจกรรมที่สอดแทรกกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนพิการและไม่พิการ นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนคนพิการที่มีความสามารถด้านดนตรีได้ผลิตผลงานเพลงของตนเอง โดยมีนายศักดิ์ศิลป์ สิงห์บุรมย์ เป็นผู้นำองค์กรคนแรกในปี 2549-2552 และนายสว่าง ศรีสม เป็นผู้นำองค์กรในปี 2552-2556

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านดนตรีของศิลปินคนพิการ ในปี 2553-2555 และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ในปี 2556-2558 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะความสามารถด้านดนตรีของคนพิการเพื่อให้มีโอกาสก้าวไปสู่การทำงานดนตรีอย่างมืออาชีพ โดยผ่านการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและการผลิตผลงานเพลง ได้ทำให้เกิดกลุ่มนักร้อง/นักดนตรีและนักแต่งเพลงในนาม Human Station ซีซั่น 1 และ 2 ขึ้นพร้อมด้วยผลงานเพลงคุณภาพอีก 2 อัลบั้ม รวมทั้งเกิดเครือข่ายสนับสนุนการทำงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพในด้านต่างๆ เช่น ด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด และสื่อมวลชน เป็นต้น ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เราหวังจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขภาวะทางจิตใจ

 1. พัฒนาศักยภาพและทักษะทางสังคมของคนพิการโดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ
 2. พัฒนาทักษะด้านดนตรีของคนพิการให้มีคุณภาพหรือเต็มขีดความสามารถ
 3. นำเสนอความสามารถด้านดนตรีของคนพิการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม
 4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านดนตรีของคนพิการ
 5. ดำเนินงานในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีการสร้างรายได้และนําผลกําไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุนในกิจการหรือใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม

องค์กรมีความมั่นคง ยั่งยืน สามารถพัฒนาคนพิการให้มีทักษะด้านดนตรีที่ได้คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 • นางสาวมานิดา โศภิษฐพงศ์: ผู้จัดการและฝ่ายประชาสัมพันธ์/การตลาด
 • นายสมพร สายกลิ่น: เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและบริการ
 • นางสาวทัศนี สิงห์ทอง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • นางสาวฐิติพร ประวัติศรีชัย: ทีมงาน “ดนตรีดลใจ”
 • นางสาวพัชราภา พุ่มมูล: ทีมงาน “ดนตรีดลใจ”
 • นายเทวา ปะนาเส: ทีมงาน “ดนตรีดลใจ”
 • นายลักษณ์วัต คำผิว: ทีมงาน “ดนตรีดลใจ”
 • นายชัยวัฒน์ ยอดสิงห์: ทีมงาน “ดนตรีดลใจ”

ข้อมูลคณะทำงาน

Manida (3)

นางสาวมานิดา โศภิษฐพงศ์: ผู้จัดการและฝ่ายประชาสัมพันธ์/การตลาด

การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์: อินเตอร์เน็ต Microsoft Office โปรแกรมประยุกต์ทั่วไป

ประสบการณ์ทำงาน: บริหารจัดการโครงการและงบประมาณ ประสานงาน จัดกิจกรรม ระดมทุน บัญชี/การเงิน วิทยากร จัดรายการวิทยุ

 

K (2)

นายสมพร สายกลิ่น: เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและบริการ

การศึกษา: ปริญญาโท คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์: อินเตอร์เน็ต Microsoft Office โปรแกรมประยุกต์ทั่วไป โปรแกรมด้านดนตรี Cubase

ทักษะด้านดนตรี: กีตาร์ คีย์บอร์ด คาฮอง แต่งคำร้อง/ทำนอง เรียบเรียง บันทึกเสียง

ประสบการณ์การทำงาน: ผู้ช่วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ พนักงานบริษัทเอกชน

 

นางสาวทัศนี สิงห์ทอง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์: อินเตอร์เน็ต Microsoft Office โปรแกรมประยุกต์ทั่วไป

ประสบการณ์การทำงาน: การเงินและบัญชี ทำงานที่ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด มหาชน

 

ท่านที่มีความประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.)
สามารถบริจาคเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโชคชัย 4 พลาซ่า ชื่อบัญชี เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ เลขที่ 265-204144-6

หากประสงค์จะบริจาคเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์ด้านดนตรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.)
ชั้น 2 อาคารมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เลขที่ 546 ซอยลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์/โทรสาร: 02-539-9958, 02-539-2916 ต่อ 25, 08-5337-9660

ขอขอบพระคุณ

 

แผนที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ