งานรวมใจให้อาชีพคนพิการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00-21.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานงานกาล่าดินเนอร์ รวมใจให้อาชีพคนพิการ ณ โรงแรมสยามแคมปินสกี้ ซึ่งจัดโดย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพื่อระดมทุนจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกงานคนพิการพระมหาไถ่ และเป็นศูนย์ฝึกงานให้คนพิการมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ โดย Human Station ได้รับเกียรติร่วมแสดงมีดนตรีต่อหน้าพระพักตร์ครั้งนี้ ซึ่งขอขอบคุณ คณะผู้จัดงานฯ มาใน ณ ที่นี้ด้วย

[000016] [000045] [000046] [000050] [000058] [000112] [000115] [000120] [000154]

ย้อนกลับ