เปิดรับแนวร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านดนตรีสำหรับคนพิการ

Slide1

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องด้วย เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) มีความตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรด้านดนตรีที่มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับคนพิการ รวมทั้ง พัฒนาคนพิการที่มีความสามารถด้านดนตรีให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้มีโอกาสก้าวไปสู่อาชีพการสอนดนตรีได้ต่อไปในอนาคต ภายใต้ “โครงการ Human Station กิจการเพื่อสังคมด้านดนตรีของคนพิการ” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดังนั้น ศดพ. จึงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) ครูดนตรี/นักดนตรีอาชีพที่สนใจร่วมพัฒนาหลักสูตร 2) คนพิการที่สนใจเรียนดนตรีและร่วมพัฒนาหลักสูตร และ 3) คนพิการที่มีความสามารถด้านดนตรี สนใจการเป็นผู้สอนดนตรีและร่วมพัฒนาหลักสูตร ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปี (กุมภาพันธ์ 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) สถานที่หลักในการจัดกิจกรรมคือ “เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” อาคารมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เลขที่ 546 ซอยลาดพร้าว 47 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

 1. กำหนดหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่ต้องการจะพัฒนา จำนวน 6 สาขา ได้แก่ กีตาร์ เบส กลอง คีย์บอร์ด ร้องเพลง และการแสดงบนเวที
 2. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
 3. จัดการประชุมเพื่อกำหนดแผนการสอนร่วมกันระหว่างครูดนตรี/นักดนตรีอาชีพ และคนพิการที่จะพัฒนาเป็นผู้สอนดนตรีจำนวน 1-2 ครั้ง
 4. จัดเวิร์คช้อปเพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับความพิการประเภทต่างๆ ให้แก่ครูดนตรี/นักดนตรีอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการทดลองจัดการเรียนการสอนจำนวน 1 ครั้ง
 5. ทดลองจัดการเรียนการสอนให้แก่กลุ่มทดลองเรียนด้วยหลักสูตรด้านดนตรี 6 สาขาๆ ละ 12 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจัดให้คนพิการที่จะพัฒนาเป็นผู้สอนดนตรีเข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกครั้ง
 6. จัดอบรมความรู้ในด้านเทคนิคและวิธีการสอน/การถ่ายทอดความรู้/จิตวิทยาในการสอน ให้แก่คนพิการที่จะพัฒนาเป็นผู้สอนดนตรี จำนวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 3 วัน)
 7. จัดให้คนพิการที่จะพัฒนาเป็นผู้สอนดนตรีทดลองฝึกสอนดนตรี อย่างน้อยคนละ 12 ครั้ง
 8. จัดการประชุมเพื่อประเมินผลให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 2 ครั้ง
 9. สรุปหลักสูตรต้นแบบสำหรับนำไปใช้ใน “สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีของคนพิการ HUMAN STATION MUSIC” ต่อไป

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ความรู้ด้านดนตรีและด้านการแสดงในระดับพื้นฐาน
 • ความรู้ในด้านเทคนิคและวิธีการสอน การถ่ายทอดความรู้และจิตวิทยาในการสอน
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • โครงการฯ สนับสนุนค่าเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 • คนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผ่านการทดสอบแล้วมีสิทธิสมัครเข้าร่วมเป็นทีมครูสอนดนตรีของสถาบันฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม: facebook.com/NMAD.Thailand, www.nmad2006.org โทร: 0853379660

ย้อนกลับ